Atenție concurs

Anunț Școala Profesională nr.2, mun. Cahul anunță concurs pentru ocuparea funcției de șef de secție . La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de șef de secție depun personal ( la secretariat, biroul 24) în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului în ziarul Cahul-express dosarul de concurs care va cuprinde obligatoriu următoarele acte: 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate); 2. copia actului de identitate; 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; 4. copia carnetului de muncă autentificat și alte acte ce confirmă vechimea în activitatea didactică; 5. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament; 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru și narcolog) pentru exercitarea funcției; 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere; 8. viziuni asupra activității în funcția data; 9. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic; 10. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice; 11. participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). Actele vor fi depuse la secretariatul Școlii Profesionale nr.2, mun, Cahul biroul 24, pâna la 18 august 2021, inclusiv Telefon de contact: 0299 34903 Bibliografia concursului: I. Acte normative specifice domeniului funcției: Vezi actele normative specifice domeniului funcției disponibile pe pagina web a ministerului (compartimentul Învățământ profesional tehnic, „Acte normative”). II. Acte legislative și normative în domeniu: 1.Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003, Monitorul Oficial, nr. 159-162, art. 648; 2.Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634; 3.Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație; 4.Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic. Monitorul Oficial, 2015, nr. 206-210, art. 1363; 5. Regulamentul de organizare şi desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică, aprobat prin ordinul ministerului nr.459/2020 ; https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_459_cu_anexe_0.pdf 6. Planul-cadru pentru programele de studii de învățământ profesional tehnic, aprobate prin ordinele ministerului nr. 1205/2015, nr. 488/2019; 7. REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 1091 din 07.10.2020 8. Legea integrității nr.82/2017; 9. Lege nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. 10. Ghidul Managementului Calității în învățământul profesional tehnic. 11. Ghidul de autoevaluare pentru asigurarea internă a calității în învățământul profesional tehnic. 12. Metodologia d eurmărire a traseului profesional al absolvenților învățămîntului profesional tehnic.

Vizualizari: 158