Atenție CONCURS!

Anunț Școala Profesională nr.2, mun. Cahul anunță concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct instruire și educație . La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, care la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct instruire și educație al instituţiei de învăţământ profesional tethnic depun personal ( la secretariat, biroul 24) în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului în ziarul Cahul-express dosarul de concurs care va cuprinde obligatoriu următoarele acte: 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate); 2. copia actului de identitate; 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; 4. copia carnetului de muncă autentificat și alte acte ce confirmă vechimea în activitatea didactică; 5. Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament; 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru și narcolog) pentru exercitarea funcției; 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere; 8. viziuni asupra activității în funcția data; 9. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic; 10. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice; 11. participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative). Actele vor fi depuse la secretariatul Școlii Profesionale nr.2, mun, Cahul biroul 24, pâna la 23 iulie 2021, inclusiv Telefon de contact: 0299 34903 Bibliografia concursului: I. Acte normative specifice domeniului funcției: Vezi actele normative specifice domeniului funcției disponibile pe pagina web a ministerului (compartimentul Învățământ profesional tehnic, „Acte normative”). BIBLIOGRAFIE Domeniul I Managementul sistemului educațional (strategic și organizațional) 1. Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (itemii 1-17); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538&lang=ro 2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018 (itemii 18-37); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=16072&lang=ro 3. Legea nr.982/2000 privind accesul la informații (itemii 38-42 ); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108552&lang=ro 4. Ordinul ministerului nr.1074/2019 cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului plăților informale în sistemul educațional (itemii 43-44); https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr.1074_din_29.08.2019.pdf 5. Codul de etică al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ministerului nr.861/2015 (itemii 45- 53); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=91435&lang=ro 6. Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al elevului și Raportul privind evidența sesizărilor cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic, aprobate prin ordinul ministerului nr.77/2013 (itemii 54-56); https://mecc.gov.md/sites/default/files/procedura_de_organizare_institutionala_si_de_interventie _a_lucratorilor_institutiilor_de_invatamant_in_cazurile_de_abuz_neglijare_exploatare_trafic_al _copilului.pdf https://mecc.gov.md/sites/default/files/raport_privind_evidenta_sesizarilor_cazurilor_de_abuz_n eglijare_exploatare_trafic.pdf 7. Regulamentul privind comunicarea între instituțiile de învățământ și mass-media în cazurile care se referă la copii, aprobat prin ordinul ministerului nr.60/2014 (itemii 57-60); https://mecc.gov.md/sites/default/files/protectia_elevului_fata_de_violenta_in_institutia_de_inva tamant_culegere_de_acte_normative.pdf 8. Ordinul ministerului nr.136/2013 cu privire la aprobarea mecanismelor de participare a elevilor la procesul decizional (itemii 61-67); https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_me_ce_rom.pdf 9. Ordinul nr. 1430 din 25 septembrie 2018, Cu modificările ulterioare, cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind educația incluzivă în învățământul profesional tehnic (itemii 68- 75); https://mecc.gov.md/sites/default/files/reperele_pentru_site.pdf 10. Regulamentele-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, aprobate prin ordinele ministerului nr. 550/2015, nr. 840/2015 și nr. 1158/2015 (itemii 76 - 90); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113268&lang=ro https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113279&lang=ro https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113286&lang=ro Domeniul II Managementul curriculumului, Învățământul profesional tehnic 1. Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (itemii 1-20); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538&lang=ro 2. Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățămînt dual, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 70/2018 (itemii 21, 22 ); http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373978 3. Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învăţămîntul profesional tehnic, aprobat prin ordinul ministerului nr.1128/2015 (itemii 23 - 40); https://mecc.gov.md/sites/default/files/maketa-curriculum_36pages_1.pdf 4. Regulamentele-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, aprobate prin ordinele ministerului nr. 550/2015, nr. 840/2015 și nr. 1158/2015 (itemii 41 - 46); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113268&lang=ro https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113279&lang=ro https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113286&lang=ro 5. Regulamentul privind stagiile de practică în producție în învăţămîntul profesional tehnic secundar, aprobat prin ordinul ministerului nr.233/2016 și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin ordinul ministerului nr.1086/2016 (itemii 47 - 50); https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_nr._233_din_25_martie_2016_0.pdf https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_nr.1086_din_29.12.2016_0.pdf 6. Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, aprobat prin ordinul ministerului nr.1127/2018 (itemii 51 - 70); https://mecc.gov.md/sites/default/files/examen_de_calificare_actualizat.pdf 7. Regulamentul de organizare şi desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică, aprobat prin ordinul ministerului nr.459/2020 (itemii 71 - 90); https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_459_cu_anexe_0.pdf 8. Planul-cadru pentru programele de studii de învățământ profesional tehnic, aprobate prin ordinele ministerului nr. 1205/2015, nr. 488/2019 (itemii 91 - 99); https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_cu_anexa_plan_cadru.pdf https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_488_din_07.05.2019.pdf 9. Ordinul nr. 1203/2015 cu privire la aprobarea modelelor actelor de studii în învăţămîntul profesional tehnic (itemul 100); http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362791 Domeniul III Managementul resurselor umane 1. Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (itemii 1-77); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120714&lang=ro 2. Legea integrității nr.82/2017 (itemii 78-79, 86-95); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120706&lang=ro 3. Lege nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (itemii 80-85); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105905&lang=ro 4. Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern (itemii 96-100). https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110521&lang=ro Domeniul IV Managementului resurselor financiare, Învățământul profesional tehnic 1. Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (itemii 1-7); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538&lang=ro 2. Hotărîrea de Guvern nr. 1077/2016 cu privire la finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic (itemii 8-23); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122018&lang=ro 3. Ordinul Nr. 550/2015 pentru aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (itemii 24-34); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113268&lang=ro 4. Legea privind achiziţiile publice nr. 131/2015 (itemii 35-40); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121243&lang=ro 5. Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 (itemii 41-47); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120938&lang=ro 6. Hotărârea Guvernului Nr. 1234/2018 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ care funcționează în regim de autogestiune financiareconomică (itemii 48-50); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113669&lang=ro 7. Hotărârea Guvernului Nr. 872/2015 cu privire la lucrările și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile subordonate Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării (itemii 51- 52); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111920&lang=ro 8. Legea Nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern (itemii 53-61) https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110521&lang=ro 9. Ordinul Ministerului Finanțelor Nr.60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea (itemii 62-65); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=13507&lang=ro 10. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (itemii 66-73); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122202&lang=ro 11. Legea nr. 181/2014 a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale (itemii 74- 76); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121242&lang=ro 12. Ordinul nr. 323/2019 Cu privire la aprobarea statelor-tip de personal și a Metodologiei de repartizare a timpului de muncă a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic (itemii 77-80); https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_323_-_modificat_1550.pdf 13. Codul Muncii Nr. 154/2003 (itemii 81-88); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122741&lang=ro 14. Hotărârea Guvernului nr. 987/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri (itemii 89-94); https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109176&lang=ro 15. Hotărârea Guvernului nr. 667/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii (itemii 95-100). https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92988&lang=ro

Vizualizari: 135